Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przysługującego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku po zlewni mleka wzniesionego na tej nieruchomości położonej w Mełgwi /obr. 11-Mełgiew I/, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 451/1 o łącznej pow. 0,0600 ha, uregulowanej w księdze wieczystej LU1I/00164708/8.

Działka gruntu położona w pobliżu skrzyżowania dróg powiatowych, w odległości 200 m od centrum miejscowości. Teren częściowo zagospodarowany, ogrodzony i przed budynkiem utwardzony. Dojazd droga powiatowa asfaltowa. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony o pow. użytk. 86,10 m2.

2. Cena wywoławcza - 68 000 zł. (zw. z VAT) (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5. 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) na rachunek 05 2030 0045 1110 0000 0052 1390 lub w kasie OSM w Piaskach do dnia 30.05.2017 r.

4. Postąpienie wynosi 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)
Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość.

6. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa ze wskazaniem zakresu upoważnienia.

7. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z KRS z datą wystawienia nie późniejszą niż 1 miesiąc.

8. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie członkom Komisji pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na wystąpienie w przetargu i zawarcie, w przypadku wygrania przetargu, umowy sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółki cywilnej. Przykładowy tekst zgody małżonka:
„Wyrażam zgodę na uczestnictwo w przetargu i złożenie oferty nabycia w wysokości ....... (wpisać oferowaną cenę nabycia) w celu odpłatnego nabycia przysługującego Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku po zlewni mleka wzniesionego na tej nieruchomości położonej w Mełgwi przez mojego małżonka ...... (imię i nazwisko małżonka) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ...... (nazwa firmy) . Podpis”

Powyższe nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego.

9. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej powinien on przekazać członkom Komisji kopię umowy spółki cywilnej celem ustalenia zasad reprezentacji spółki.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 31.05.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie OSM w Piaskach.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Zapłata całości ceny musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku OSM w Piaskach.

13. OSM w Piaskach zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

14. Regulamin sprzedaży można przeglądać w siedzibie OSM w Piaskach ul. Zamojska 26, Piaski.

15. Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod nr. tel.: 81 528 11 69

 

 

 

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.