Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach ogłasza ustny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości położonej w Wierzchowiskach Pierwszych, gm. Piaski, pow świdnicki, składającej się z działki o nr 80 o pow. 0,1483 ha  (KW brak) zabudowanej budynkiem zlewni mleka parterowym, niepodpiwniczonym o pow. użytk. 73,80 m2. Teren częściowo zagospodarowany, ogrodzony i przed budynkiem utwardzony. Położenie w centrum miejscowości, wzdłuż drogi powiatowej do Mełgwi, w pobliżu zespołu parkowo-pałacowego Wierzchowiska 

2. Cena wywoławcza -  124 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych)

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5. 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych)  na rachunek 05 2030 0045 1110 0000 0052 1390 lub w kasie OSM w Piaskach do dnia 21.03.2017 r.

4. Postąpienie wynosi 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych)

5. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość.

6. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa ze wskazaniem zakresu upoważnienia.

7. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z KRS z datą wystawienia nie późniejszą niż 1 miesiąc.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie członkom Komisji pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na wystąpienie w przetargu i zawarcie w przypadku wygrania przetargu umowy sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przykładowy tekst zgody małżonka:

 „Wyrażam zgodę na uczestnictwo w przetargu i złożenie oferty nabycia w wysokości ....... (wpisać oferowaną cenę nabycia) w celu odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Wierzchowiskach Pierwszych przez mojego małżonka ...... (imię i nazwisko małżonka) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ...... (nazwa firmy) . Podpis”

Powyższe nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego. 

9. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej powinien on przekazać członkom Komisji kopię umowy spółki cywilnej, celem ustalenia zasad reprezentacji spółki.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 22.03.2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie OSM w Piaskach.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12. Zapłata całości ceny musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku OSM w Piaskach.

 

Uchwała Nr  ...... /2017

Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach

z dnia ...................2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Sprzedaży 

 

            Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach działając na podstawie uchwałyNr 13/2009 Zebrania Przedstawicieli Członków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Wierzchowiska postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zorganizować sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzchowiskach Pierwszych, gm. Piaski, pow. świdnicki, zabudowanej budynkiem zlewni mleka w formie przetargu ustnego nieograniczonego celem  uzyskania najwyższej oferty cenowej.

    2. Uchwalić Regulamin Sprzedaży, w którym określić zasady przeprowadzenia przetargu,
o którym mowa w ust. 1.

§ 2

            Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr ....../2017 r.

Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach

z dnia ...................2017 r.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

§ 1

1. Regulamin określa zasady przeporwadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Wierzchowiskach Pierwszych, gm. Piaski, pow. świdnicki, składającej się z działki o nr 80 o pow. 0,1483 ha  (KW brak) zabudowanej budynkiem zlewni mleka o pow. użytk. 73,80 m2, której właścicielem jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach.

2. Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny.

3. Cena wywoławcza wynosi 124.000 zł.

§ 2

1. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości.

2. W ogłoszeniu o przetargu podaje się nazwę i adres ogłaszającego przetarg, informację o rodzaju przetargu, a także zastrzeżenie, że właścicielowi nieruchomości przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatu.

3. Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Spółdzielni oraz podaje do publicznej  wiadomości przynajmniej w formie wyciągu (w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Spółdzielni),
co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

§ 3

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w kwocie 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 21.03.2017 r. w kasie lub na rachunek bankowy 05 2030 00451110 0000 0052 1390.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia poinformowania o zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym z wyjątkiem wadium wniesionego przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

3. Wniesione wadium pełni funkcje kaucji gwarancyjnej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny.

4. Jeżeli osoba wyłoniona w przetargu, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia na podpisanie umowy w oznaczonym dniu i godzinie wpłacone wadium podlega przepadkowi.

5. W przetargu nie mogą brać udziału osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie członkom komisji.

§ 4

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa.

2. Komisja działa na podstawie niniejszego Regulaminu Przetargu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3. Zasady postępowania członków Komisji:

1) Komisja ma obowiązek traktować wszelkie materiałuy i informacje otrzymane w związku z postępowaniem jako poufne;

2) Komisja ma obowiązek działać obiektywnie, wnikliwie i starannie mając na względzie dobro Spółdzielni.

4. W przypadku stwierdzenia, że członek Komisji jest powiązany z którymkolwiek z uczestników przetargu, jest on obowiązkany bezwłocznie złożyć rezygnację z udziału w postępowaniu przetargowym.

 

§ 5    

1. Przetarg odbywa się w obecności uczestników przetargu, w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu o przetargu, tj. w dniu 22 marca 2017 r. w siedzibie OSM w Piaskach przy ul. Zamojskiej 26, w Piaskach o godz. 10:00.

2. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument stwierdzający tożsamość.

3. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa ze wskazaniem zakresu upoważnienia.

4. W przypadku osób prawnych uczestnik przetargu zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z KRS z datą wystawienia nie późniejszą niż 1 miesiąc.

5. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie członkom Komisji pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka na wystąpienie w przetargu i zawarcie w przypadku wygrania przetargu umowy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy do dokonania czynności prawnej prowadzącej odpłatnego nabycia nieruchomości potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przykładowy tekst zgody małżonka:

„Wyrażam zgodę na uczestnictwo w przetargu i złożenie oferty nabycia w wysokości ....... (wpisać oferowaną cenę nabycia) w celu odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Wierzchowiskach Pierwszych przez mojego małżonka ...... (imię i nazwisko małżonka) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ...... (nazwa firmy) . Podpis”

Powyższe nie dotyczy małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego.

6. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej powinien on przekazać członkom Komisji kopię umowy spółki cywilnej, celem ustalenia zasad reprezentacji spółki.

7. Komisja dopuszcza do udziału w przetargu tylko tych uczestników, którzy wnieśli wadium.

8. Uczestnik przetargu, który spóźni się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

9. Przwodniczący Komisji Przetargowej może usunąć z sali, po uprzednim przywołaniu do porządku, osoby zachowujące się w sposób naruszający porządek. Na sali obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

10. Przetarg otwiera i prowadzi Przewodniczący Komisji, przekazując informacje  dotyczące przedmiotu przetargu, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy podmiotów, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

11. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

12. Wysokość postąpienia wynosi 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

13. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

15. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę (przybicie) i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

16. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.

17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą oraz w sytuacji, gdy przetarg został ogłoszony prawidłowo i nikt do niego nie przystąpił lub nikt nie został dopuszczony.

18. Przewodniczący Komisji Przetargowej, w uzasadnionych przypadkach, może zarządzić przerwę w przetargu na czas nie dłuższy niż 7 dni. O zarządzeniu przerwy powiadamia się  uczestników przetargu.

§ 6

Każdy uczestnik przetargu (oferent) zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i warunkami przetargu oraz powinien złożyć oświadczenie w tym przedmiocie Komisji Przetargowej.

     § 7

1. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera w szczególności informacje:

1) termin, miejsce i rodzaj przetargu,

2) oznaczenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu

3) wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez uczestników przetargu,

4) osoby dopuszczone i niedopuszczone do przetargu wraz z uzasadnieniem,

5) cenę wywoławczą i najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,

6) rozstrzygnięcia podjęte przez Komisję wraz z uzasadnieniem,

7) imię, nazwisko (albo nazwę lub firmę) oraz adres osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości,

8) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków Komisji,

9) data i miejsce sporządzenia protokołu.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

§ 8

1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu,OSM w Piaskach może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3. Zapłata całości ceny musi nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży, aby w dniu sporządzenia aktu notarialnego można było stwierdzić, że cała wymagana kwota znajduje się na rachunku OSM w Piaskach.

4. Koszty sporządzenia umowy ponosi nabywca nieruchomości .

 

§ 9

OSM w Piaskach zastrzega sobie prawo:

1) odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny;

2) unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny;

3) nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyny.

 

 

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.