OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU
NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU OSM W PIASKACH

Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Prezesa Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach

Wymogi kwalifikacyjne:
- minimum wykształcenie średnie,
- doświadczenie na stanowisku kierowniczym/zarządczym lub w prowadzeniu działalności gospodarczej,
- umiejętność pracy zespołowej,
- znajomość branż: mleczarskiej oraz rolniczej,
- posiadanie prawa jazdy kat. B,
- dobry stan zdrowia,
- preferowana znajomość języka obcego,
- niekaralność,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1. CV ze szczególnym opisem przebiegu pracy i osiągnięć zawodowych wraz z adresem do korespondencji, adres e-mail i telefonem kontaktowym i klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu OSM w Piaskach;
2. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
3. mile widziany list motywacyjny.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 07.10.2020 r. (liczy się data wpływu do siedziby Spółdzielni) na adres: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piaskach ul. Zamojska 26, 21-050 Piaski z adnotacją na kopercie: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu OSM w Piaskach”.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Regulamin konkursu dostępny jest na żądanie.

Złożone przez kandydatów w postępowaniu dokumenty nie będą zwracane.

Zastrzega się możliwość odwołania postępowania konkursowego lub jego unieważnienia przez Radę Nadzorczą bez podania przyczyn.

/-/ Rada Nadzorcza OSM w Piaskach

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.